dzisiaj jest: 19 listopada 2018. imieniny: Elżbieta, Seweryn, Paweł
wersja polska 
A+ A-
Sołectwa
Szkoły i Przedszkola
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 - Informacje dotatkowe
Straż Pożarna
Gminna Biblioteka Publiczna
Urząd Gminy Głowaczów Rynek 35
26-903 Głowaczów
tel. +48 (48) 623-10-75
e-mail: wojt@glowaczow.pl
Informacje dotatkowe

Nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2015 / 2016

Nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2015 / 2016

 

Informacja dla osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłek rodzinny

 


 

Urząd Gminy Głowaczów informuje, że:

wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016 przyjmowane będą od dnia 01 sierpnia 2015r. w siedzibie Urzędu pok. nr 9 .
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2015r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2015r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2015r. do 31 października 2015r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2015r. Art. 20 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. ( Dz. U z 2012 poz. 1228 z zm.)

wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016 przyjmowane będą od dnia 1 września 2015r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2015r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2015r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2015r. do 30 listopada 2015r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 grudnia 2015r. Art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2015r. poz. 114)

Przypomina się osobom, których dzieci uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych o dostarczeniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2015r. zaświadczeń lub oświadczeń, potwierdzających uczęszczanie dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2016.

Brak złożenia powyższych dokumentów skutkować będzie niewypłaceniem oraz uchyleniem decyzji dot. dodatków z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

 

 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE  - WYMAGANE DOKUMENTY okres zasiłkowy 2015/2016

 

Do wniosku  o zasiłek rodzinny  oraz dodatków do zasiłku rodzinnego należy dołączyć :

 

1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny

 

2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;

 

3) orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

 

4) aktualne zaświadczenie szkolne  na rok 2015/2016 (dotyczy dzieci po ukończeniu 16r.ż)

 

5) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny (małżonków, rodziców dziecka, dzieci) w tym odpowiednio:

 

- zaświadczenia z urzędu skarbowego określające wysokość dochodu uzyskanego przez członków rodziny w 2014 roku,   

 

- oświadczenia członków rodziny o wysokości  dochodu z tytułu ryczałtu, karty podatkowej – za 2014r

 

- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu nieopodatkowanego (w 2014r.)

 

- zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za 2014r.),

 

- zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowych) w 2014r.

 

- przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych w 2014r)

 

- odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty oraz zaświadczenie komornika o dochodzie z tytułu otrzymanych alimentów w 2014r.

 

W przypadku utraty dochodu (osiągniętego w 2014r.)

 

- dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego doch. (świadectwo pracy/ umowa-zlec. oraz PIT-11)

 

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2014 lub po tym roku, który jest uzyskiwany w dniu składania wniosku

 

- dokument potwierdzający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w 2014r. ( czyli umowę o pracę,  umowę-zlec), 

 

- dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto (np. podjęcia zatrudnienia) z drugiego miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty przez członka rodziny po roku 2014.

 

6) akty zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się

 

7) odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka

 

8) odpis podlegający wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

 

Do dodatku z tytułu urodzenia dziecka dołącza się:

 

- zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety pod opieką lekarską -  od 10 tygodnia ciąży.

 

do dodatku do ZR z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku dołącza się:

 

- zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie zatrudnienia i, na jaki okres urlop został udzielony

 

- zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych (wszyscy) bez względu na posiadanie przez MOPR wcześniej wydanego zaświadczenia przez ZUS

 

Do dodatku do ZR z tyt. samotnego wychowywania dziecka:

 

- kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców

 

- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany

 

Do dodatku do ZR z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego:

 

- aktualne zaświadczenie szkoły  na rok 2015/16 w przypadku gdy dziecko ukończyło 16 rok życia,

 

Do dodatku do ZR z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 

- zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.
 

 

UWAGA! W przypadku kontynuacji ubiegania się o świadczenia nie należy składać dokumentów będących w posiadaniu Urzędu Gminy tj. skróconych aktów urodzenia dziecka, orzeczeń o niepełnosprawności o ile nie utraciły ważności.

 

Osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenie pielęgnacyjne- składają wnioski tylko  w przypadku wygaśnięcia decyzji. Nie jest to świadczenie ściśle związane z okresem zasiłkowym.

 

 

 

 

Stypendia socjalne w roku szkolnym 2015/2016

Stypendia socjalne w roku szkolnym 2015/2016

 

Zapraszamy mieszkańców gminy Głowaczów do składania wniosków o stypendium szkolne  o charakterze socjalnym dla uczniów rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym 2015/2016. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, na rok szkolny rozpoczynający się 1 września 2015 r., prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r.

 

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
Przykład: jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu przedstawia dochody rodziny ucznia za sierpień.  W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów z miesiąca złożenia wniosku, czyli z września.
Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 456 zł na osobę w rodzinie.

 

W roku szkolnym 2015/2016 przyznane uczniom stypendium szkolne w dalszym ciągu realizowane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne ściśle związane z poziomem edukacji ucznia (tylko do wysokości uznanych i udokumentowanych wydatków, nie więcej niż wyniesie kwota przyznanej pomocy).

 

Podstawą do refundacji jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur VAT, rachunków (wystawionych na opiekuna ustawowego bądź prawnego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia, jeśli sam złoży wniosek o stypendium) lub potwierdzeń wystawionych przez szkołę dot. zajęć zorganizowanych za jej pośrednictwem.

 

Ważną informacją dla wnioskodawców jest to, iż refundowane będą tylko wydatki poniesione na cele edukacyjne dokonane w okresie roku szkolnego, na który uczeń ubiega się o stypendium, czyli od 01 września 2015 r., za wyjątkiem wydatków dotyczących podręczników szkolnych, których zakup może być dokonywany zarówno w trakcie roku szkolnego,  na który uczeń ubiega się o stypendium, jak i przed jego rozpoczęciem. Faktury VAT oraz rachunki  z okresu lipiec – sierpień 2015 r., inne niż za podręczniki szkolne, nie będą rozliczane.

 

Kolejna istotna wiadomość to, że przyznanie i wypłata tzw. wyprawki szkolnej (specjalny program rządowy) uniemożliwia rozliczenie przyznanego stypendium szkolnego na podstawie tych samych rachunków, faktur VAT lub oświadczeń złożonych w szkole.

 

Wnioski o stypendium szkolne prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy  w Głowaczowie p. nr 9.
 
W przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich języków obcych oraz pracowników służb społecznych wniosek trzeba złożyć maksymalnie do 15 października 2015 r.

 

Kontakt telefoniczny -   (48) 623 10 75   wew. 43
 

 

Osoby ubiegające się o stypendia szkolne prosimy o składanie kompletnie wypełnionych wniosków, co będzie przekładało się na krótszy czas obsługi i brak konieczności ich uzupełniania w późniejszym terminie.

 

 

Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Wójt Gminy Zaprasza: wójt gminy Józef Grzegorz Małaśnicki
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00
<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
             1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&