dzisiaj jest: 20 października 2018. imieniny: Ireny, Kleopatry, Jana
wersja polska 
A+ A-
PO IG - Internet dla mieszkańców
PO IG „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Glowaczów”
PO PROW 2014-2020 "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP na budynek centrum kulturalno - rekreacyjne"
Urząd Gminy Głowaczów Rynek 35
26-903 Głowaczów
tel. +48 (48) 623-10-75
e-mail: wojt@glowaczow.pl
PO IG „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Glowaczów”

DOTACJE NA INNOWACJE


„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Informujemy, iż Gmina Głowaczów podpisała umowę o dofinansowanie z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla inwestycji pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  w  Gminie Głowaczów”.
Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Głowaczów zagrożonym wykluczeniem cyfrowym .
Uczestnikami projektu będą osoby wywodzące się z określonych grup docelowych, głównie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Zaliczają się do nich:
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej;
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równoważnym;
- osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych D.z U. 2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS;
- Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na                  1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”

W celu realizacji celu głównego projektu wyznaczono cztery cele szczegółowe:
• Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla wybranych uczestników projektu wraz z przekazaniem zestawów komputerowych.
• Przekazanie uczestnikom projektu wiedzy w zakresie korzystania z technologii informacyjnych poprzez szkolenia z obsługi komputera i korzystania z zasobów i możliwości szerokopasmowego Internetu.
Projekt ma na celu zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy. W ramach projektu beneficjenci otrzymają nieodpłatny dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania, zakup sprzętu komputerowego  instalację w gospodarstwach domowych  - 150 zestawów oraz szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu dla 300 osób.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 1.279.300,00  PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 1.087.405,00 PLN
Środki krajowe (dotacja celowa) : 191.895,00 PLN

 

ZAPYTANIE - PUBLIKACJA

 

Głowaczów 10.11.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Zamówienie publiczne poniżej 14 tys. euro nie objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

w ramach projektu „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE GŁOWACZÓW w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”, osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

I. Zamawiający:

Gmina Głowaczów

ul. Rynek 35

26-903 Głowaczów

Tel. 48/6231075

Fax 48/6231217

e-mail: wojt@glowaczow.pl

www.glowaczow.pl

 

II. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

- Pan Piotr Kozłowski –. Tel. 48/6231901

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Jednokrotna publikacja w formie druku ogłoszenia w gazecie /czasopiśmie obejmującym swoim zasięgiem co najmniej Powiat Kozienicki . Cechy ogłoszenia : powierzchnia ok. 1/3 strony formatu A3 , tekst w formie druku o kolorze czarnym oraz kolorowe loga UE, PO IG oraz Gminy Głowaczów – wzór w załączniku.

1. Cenna oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do poddania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich

 

IV. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.11.2014r.

 

V. Opis kryteriów:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena 100%

VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wojt@glowaczow.pl lub faksem na numer 48/6231217, lub dostarczyć na adres: Urząd Gminy Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów, do dnia 13.11.2014 r. do godz. 12.30 (sekretariat) z dopiskiem „Publikacja ogłoszenia” . Decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub na adres email.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Wójt Gminy Zaprasza: wójt gminy Józef Grzegorz Małaśnicki
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00
<<   Październik   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
    1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&